כל מה שרציתם לדעת על מסלול ההיצע הנוסף

סך הכל: 1 תוצאות

המפגשים והמופעים הכלולים בהיצע זה הינם כאלה שמפיקיהם ויוצריהם מבקשים להציגם בפני תלמידים במסגרת החינוך הפורמלי, באופן עצמאי.  כניסה למסלול זה מקנה חשיפה באתר ותכניו מועלים לאתר על ידי המפיקים ובאחריותם בלבד שלא על פי המבנה, השיטה והעקרונות של ההיצע המאושר על ידי הוועדות המקצועיות. המפגשים והמופעים מומלצים על ידי הסגל החינוכי בלבד.

על הממליצים להיות מבין מנושאי התפקידים הבאים: מנהלים, מורים/ גננים וצוות חינוכי ואקדמי בתחום החינוך, רכזי סל תרבות בבית הספר, מנהלי סל תרבות ביישוב, חברי ועדת היגוי סל תרבות יישובית.

 

נוהל הצטרפות להיצע הנוסף:

 

על המפיק/האמן להצהיר, כי המופעים והמפגשים הנכללים במסלול זה משתייכים לתחום אמנות מסוים (תיאטרון, מוזיקה, מחול, אמנות פלסטית, ספרות וקולנוע).

אין לבחור יותר משני תחומי אמנות לכל מופע או מפגש.

במידה שהמפיק/האמן בחר בתחום אשר אינו תואם את אופי המופע או המפגש אותו הציע, רשאי סל תרבות ארצי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל נימוק, שלא לאשר את כניסתו להיצע.

המפיק/האמן מחויב להציג את פרטי המופע המוצע, לרבות מפרט טכני הכולל שמות משתתפים ומחירו וכן לצרף שלושה מכתבי המלצה של סגלי הוראה (בנוסח "טופס המלצה" באתר הסל), לרבות הצהרת האמן בדבר הימצאותם של כל האישורים ו/או הרישיונות הנדרשים לו על פי דין. על הממליצים להיות מבין מנושאי התפקידים הבאים: מנהלים, מורים/ גננים וצוות חינוכי ואקדמי בתחום החינוך, רכזי סל תרבות בבית הספר, מנהלי סל תרבות ביישוב, חברי ועדת היגוי סל תרבות יישובית.

יש להכין את כל הפרטים, האישורים וההמלצות מבעוד מועד. ללא הפרטים המלאים, האישורים וההמלצות, לא יתקבל המופע/מפגש למסלול ההיצע הנוסף.

על ההמלצות להתאים אחת לשנייה בהיבט מספר התלמידים המשתתפים ובהיבט הגילאים, ככל האפשר.

בכל מקרה סל תרבות ארצי רשאי להחליט על אופי קהל היעד הכולל את טווח הגילאים וכמות המשתתפים, לפי ראות עיניו.

לא ניתן להגיש שוב מופע/מפגש אשר נדחה.

המפיק/האמן יציג מחיר מקסימאלי המבוקש להעלאת מופע/המפגש (כולל מע"מ). המחיר המוצע כולל את כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהצגת המופע/המפגש, לרבות עלות נסיעות. מובהר, כי המחיר הקבוע הינו מחיר אחיד להופעה אחת בפועל בכל מקום או אתר בארץ (להלן: "התמורה").

מובהר בזאת, כי התמורה המבוקשת עבור המופע/המפגש הינה המחיר הקבוע, המוחלט והסופי לה הנך זכאי/ת במסגרת הצעתך. לא יחול בו כל שינוי. סל תרבות ארצי שומר לו את הזכות לפקח על מחיר זה ו/או להציע מחיר מומלץ.

עם סיום מילוי הפרטים, יוצג המופע באתר סל תרבות ארצי (מסלול ההיצע הנוסף) בליווי פרטי יצירת הקשר לשם תיאום. לידיעתך, כל החומרים שהועברו על ידי המפיק/אמן, נמצאים באחריותו הבלעדית. ככל שיתגלו בהם פרטים שאינם נכונים, המפגש יגרע מההיצע וחשבונך ייחסם.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש בלוגו "סל תרבות ארצי" ו/או שימוש בצמד המילים "מאושר סל תרבות ארצי" או בכל וריאציה אחרת בעת פרסום המופע/מפגש ו/או שיווקו ו/או הפצתו ו/או בכל דרך אחרת. המשפט היחיד בו ניתן להשתמש לפרסומים בעל-פה ו/או בכתב הוא: "המופע נכלל בהיצע הנוסף של סל תרבות ארצי".

פעל האמן בניגוד לקבוע בסעיף  דלעיל המופע/המפגש המוצע על ידו יוסר מאתר סל תרבות ארצי לאלתר וסל תרבות ארצי יהא חופשי לפעול כנגדו בכל האמצעים העומדים לו על פי דין.

 

שימו לב:

עם הצטרפותך להיצע הנוסף, אין לצאת למופע או מפגש ללא הזמנת עבודה מטעם הסל, הנשלחת בדוא"ל (גם אם בכרטיס האישי כבר מופיע השיבוץ של הפעולה)

את החשבונית על המופע/מפגש יש להגיש להנהלת החשבונות של סל תרבות ארצי, לצילה תמיר :  tzilat@matnasim.org.il

התשלומים מתבצעים אך ורק על ידי סל תרבות ארצי.

אישור סל תרבות ארצי למופע/מפגש תקף לשלוש שנים בלבד מיום הכניסה להיצע הנוסף, ולאחריהן יגרע מההיצע. לאחר שלוש שנים יש להגיש את המופע/מפגש מחדש, גם אם מוזמן.

מופע/מפגש שלא הוזמן על ידי מערכת החינוך ולו פעם אחת במהלך שנה אחת מיום כניסתו להיצע, ייגרע מההיצע, ללא כל הודעה מוקדמת ויוכל לשוב ולהיכנס להיצע רק שלוש שנים מיום גריעתו.

המפיק/האמן יציג מחיר מקסימאלי המבוקש להעלאת מופע/מפגש (כולל מע"מ). המחיר המוצע כולל את כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהצגת המופע/המפגש, לרבות עלות נסיעות. מובהר, כי המחיר הקבוע הינו מחיר אחיד להופעה אחת/מפגש אחד בפועל בכל מקום או אתר בארץ (להלן: "התמורה"). 

מובהר בזאת, כי התמורה המבוקשת עבור המופע/המפגש הינה המחיר הקבוע, המוחלט והסופי לה הנך זכאי/ת במסגרת הצעתך. לא יחול בו כל שינוי. סל תרבות ארצי רשאי לפקח על מחיר זה ו/או לבחון אותו ו/או להציע מעת לעת מחיר מומלץ. ו/או לבטל מחיר זה, שהוצג על ידי המפיק/האמן ולקבע מחיר מקסימאלי אשר יפורסם באתר.

 

יודגש כי מופעים ומפגשים שנמצאים בהיצע הנוסף לא יכללו בפרויקטים המיוחדים של סל תרבות ארצי.

 

היצע סל תרבות ארצי אינו כולל סדנאות מעשיות, הרצאות, מופעים ומפגשים דינמיים וספונטניים, מופעים ומפגשים בהם שיתוף הקהל עולה על 10% ממשכם, קרקסים, סיורים במוזיאונים שאינם אמנותיים וכן מופעים של חוגים ומגמות וכל פעילות אחרת שאינה קשורה ישירות לאחד מששת תחומי האמנות המפורטים.

הליך הבקשה לצירוף מופע או מפגש למסלול ההיצע הנוסף נעשה אך ורק באמצעות מערכת התוכנה של סל תרבות ארצי. לשם כך יש להירשם למערכת סל תרבות ארצי.

עם קבלת שם המשתמש והסיסמא יש להיכנס למערכת ולבחור במסלול ההיצע הנוסף.

אין אפשרות להופיע במסלול ההיצע האמנותי ובמסלול ההיצע הנוסף במקביל - לא בזמן הגשת הבקשה ולא לאחר העלאת המופע/ מפגש לאתר.

 

לכניסה ורישום למערכת

להורדת טופס ההמלצה על מופע או מפגש

 

 

בכל בעיה ניתן לפנות להילית מוסרי, רכזת פניות ההצטרפות להיצע: hilit@matnasim.org.il 

טלפון: 03-5653200

 

 

 

סך הכל: 1 תוצאות

סל תרבות ארצי הוא תוכנית חינוכית האחראית על חשיפת תלמידי ישראל לתרבות ואמנות כחלק ממערכת החינוך הפורמאלי.

תוכנית סל תרבות ארצי מקנה לתלמידים מגיל הגן ועד י"ב, כלים לצפייה מודעת ובעלת משמעות בששת תחומי האמנות – תיאטרון, מחול, מוזיקה, קולנוע, ספרות ואמנות פלסטית.

 התוכנית משותפת למשרד החינוך, לחברה למתנ"סים ולרשויות המקומיות.

התוכנית פועלת החל משנת 1987.